Vernikos, Sitting Kills

10min 40 sec NASA Ames presentation

https://www.youtube.com/watch?v=TJWczfIhRU8

Vernikos (last edited 2017-11-17 01:43:10 by KeithLofstrom)